Det här är vi

Med 13 000 hektar mark är Högestad & Christinehof Skånes största enskilda skogs- och lantbruksverksamhet. Vi förvaltar och utvecklar det arbete som Christina Piper påbörjade år 1747 och som generationer av medarbetare har fortsatt att bidra till i över 270 år.

Verksamheten sysselsätter idag ett trettiotal medarbetare och är centrerad till godset Högestad på Österlen.

Genom att sträva efter en biologisk mångfald, levande kulturmiljöer och en god arbetsmiljö får vi en avkastning som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar.


Det här gör vi

Vår verksamhet vilar på flera stadiga ben: skogsbruk, djurhållning, växtodling, äppelodling, jakt och viltvård, fastighetsförvaltning samt naturvård. Bredden gör oss mindre sårbara och hjälper oss att jobba smartare och mer flexibelt.

Att arbeta med djur och natur är att befinna sig i ett evigt kretslopp där årstider och arbetsuppgifter upprepas och avlöser varandra. Med rätt kunskap och strategier kan vi både verka i nuet och ha en riktning mot framtiden.

Historia

Christina Piper hör till en av den svenska historiens främsta kvinnliga entreprenörer. När maken, greve Carl Piper, tillfångatogs i Ryssland 1709 tog den unga fembarnsmamman själv ansvar för parets egendom och började investera i fler gods och gårdar.

En av hennes mest lönsamma investeringar visade sig bli köpet av alunbruket i Andrarum, som under Christinas ledning snart utvecklades till Skånes största industri och indirekt sysselsatte 900 personer.

Så småningom minskade efterfrågan på alun och från mitten på 1800-talet blev skogs- och lantbruket godsets främsta näring.

Vision 2030

Högestad & Christinehof är bryggan mellan det agrara och det urbana. En välkomnande, grön oas som präglas av delaktighet och kunskapsutveckling.

”Att arbeta med djur
och natur är att befinna
sig i ett evigt kretslopp.”

Samarbeten

Högestad & Christinehof har många samarbeten med olika intressenter. Vi är måna om att ha avtal med alla aktörer för att skapa de bästa förutsättningarna för naturen, oss och er.

Vill du driva verksamhet på våra marker? Hör av dig till oss.

Lediga jobb

Högestad & Christinehof sätter medarbetarens kompetens i centrum och strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats.

Just nu söker vi en Inspektor.

Vi söker dig som vill anta utmaningen att driva ett av Sveriges största jordbruk. Jordbruket drivs idag både konventionellt och ekologiskt. Maskinparken är modern med ny teknik som hjälper oss att arbeta effektivare och ger möjligheter till vidare utveckling av verksamheten. I planeringen för framtiden ligger även att hitta nya grödor och affärsmöjligheter.

I dina arbetsuppgifter ingår budgetering och planering av verksamheten. Ansvar för den dagliga driften och personalansvar för ett tiotal medarbetare. I tjänsten ingår också inköp och försäljning. Därför är en god förhandlingsvana en merit. Du kommer att ingå i företagets ledningsgrupp och har möjlighet att påverka viktiga beslut.

Vi söker dig med affärssinne och drivkraft. Du har lätt för att samarbeta och är en bra problemlösare. Vi lägger stor vikt vid dina ledaregenskaper och värdesätter din förmåga att skapa ett positivt arbetsklimat och ge medarbetarna möjlighet att utvecklas. Du är en förändringsbenägen person med ett öppet sinne för nya affärsidéer.

Därför söker vi dig som vill anta utmaningen att driva en av Sveriges största jordbruksegendomar. Du är sannolikt lantmästare, agrarekonom eller har annan motsvarande utbildning med inriktning på växtodling och ekonomi. Erfarenhet av köttdjursproduktion är meriterande.

Tillträde efter överenskommelse.

Välkommen med din ansökan
Som du sänder till Christian Negendanck via e-post christian.n@hogesta.se.

Har du frågor är du välkommen att kontakta nuvarande Inspektor Patrik Holmgren, tel. 0733-408104 eller VD Christian Negendanck tel. 0733-408102.

Vi vill ha din ansökan senast den 31 mars 2021

Skog & Vilt

Med mer än 7 000 hektar skog är skogsbruket en av våra viktigaste näringar. Trä är en förnyelsebar råvara med stora användningsområden, som byggnader och möbler, kläder, papper och energi.

Men skogen är också en nödvändig livsmiljö för växter och djur, och här ryms hela näringskedjan från rödlistade skalbaggar till ståtliga kronhjortar. Genom vår skogs- och viltvård vill vi värna om en biologisk mångfald och en långsiktigt hållbar skog.

Skog & Mark

Skogen som vi avverkar idag har någon som var här före oss planterat. När vi planterar ny skog så vet vi att den kommer avverkas först om 30, 40, ja till och med 100 år. Det ger perspektiv och ansvar och därför är det naturligt för oss att bedriva ett miljöcertifierat skogsbruk.

Vi strävar efter att klimatanpassa vårt skogsbruk och ett viktigt steg har varit att bryta upp allt för homogena områden och få en mer diversifierad skog med både lövträd och barrträd. På så sätt sprider vi riskerna och anpassar oss för framtiden.

Vilt & Jakt

Viltvården bygger på att vi och våra jaktarrendatorer känner vår skog. Vi tillbringar den mesta tiden i skogen utan bössa för att göra inventeringar av viltstammar och räkna skador på skog och mark. Siffrorna analyseras och blir underlag för viltvården.

Vi genomför få och koncentrerade jakter med stort uttag för att i så liten utsträckning som möjligt störa livet i skogen. För oss är det viktigt att det går kort tid från skog till slakteri och att vi aldrig kasserar ett skjutet djur. Det handlar om att visa respekt för varje djur.

Naturen

Naturen är en viktig förutsättning för vår verksamhet. Den är också en värdefull tillgång för alla människor som lever i vår närhet eller besöker oss på sin fritid. Så vill vi att det ska fortsätta vara. Vi arbetar kontinuerligt med olika projekt som bidrar till att återställa naturliga miljöer, som våtmarker och kärr, alléer och buskage, och att göra naturen tillgänglig för fler.

Du är varmt välkommen – tänk bara på att visa respekt för djur och växter.

Fyledalens naturreservat

Fyledalen bildades för cirka 15 000 år sedan när istiden tog slut och isarna drogs undan. I den djupa dalgången med inslag av gammal lövskog och betesmarker råder ett speciellt klimat där många djurarter trivs och kan leva skyddat.

Fyledalen är idag klassat som naturreservat och Nordiska rådet har utnämnt det till ett av Sveriges tio viktigaste naturområden. Förutom alla unika djur- och växtarter finns här plats även för dig och för våra betande kor.

Skoghejdans naturreservat

Skoghejdans naturreservat är beläget i ett mjukt böljande odlingslandskap och utgör tillsammans med reservaten Ållskog och Svartskylle ett av Skånes största sammanhängande områden med naturbetesmark. I det småbrutna landskapet trivs bland annat ovanliga groddjur och insekter.

Skoghejdan och dess omgivningar var under mycket lång tid utmark till byarna i området. Betesdjur och virkesuttag har under århundraden format landskapet och gett upphov till den varierade miljö vi finner i området idag. I reservatet finns bland annat öppna gräsmarker, dungar av ädellövskog, sumpskog, kärr, buskmarker och ett antal dammar. De sistnämnda uppstod i samband med torvbrytning i början av 1900-talet.

Skoghejdan avsattes som naturreservat 1971 och utvidgades 2005. Nu omfattas reservatet av ca 88 ha.

Syftet med reservatet är att skydda och vårda ett variationsrikt beteslandskap med kontinuitet sedan bronsåldern. Området har en rik och varierad fågelfauna och hyser sällsynta insekter och groddjur. Området är skyddat enligt Natura 2000.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida om när du får besöka reservatet och vilja föreskrifter som gäller.

Verkeåns naturreservat

Detta är ett av Skånes största naturreservat och här ingår Christinehofs Ekopark där du enkelt och bekvämt kan komma ut i fantastiska naturmiljöer via flera utmärkta vandringsleder. På Christinehofs slott ansvarar kulturföreningen Christinas Wänner för besöks- och programverksamheten. Inom Ekoparken finns även resterna av Andrarums alunbruk som vid 1700-talets mitt var en av Sveriges främsta industrier. Resterna av alunbruket är idag fornminnesskyddat.

Läs mer om Christinehofs slott på www.christinehofsslott.se och Ekoparken på www.christinehofsekopark.se

Christinehofs Ekopark

Idag är natur- och kulturlandskapet runt Christinehofs slott en del av Christinehofs Ekopark. Hela ekoparken är cirka 1000 hektar stor och sträcker sig från Christinehof i väster mot byn Eljaröd i öster. Ekoparkens syfte är att värna, vårda och visa de natur- och kulturmiljöer som finns i området.

Området är alltid tillgängligt för besök. Läs mer på hemsidan för Christinehofs Ekopark.

I Christinehofs Ekopark hittar du dessa olika miljöer du kan besöka för att uppleva de natur- och kulturvärden som ryms inom ekoparken.

Alunbruket

I mer än ett sekel låg den gulvita, svaveldoftande röken tung över Andrarum. Den svarta alunskiffern förvandlades, med eldens hjälp, till alun, och de röda slagghögarna växte sig höga.

Läs mer om Alunbruket.

Christinehofs Slott

1737, tolv år efter att Christina Piper köpt Andrarums Alunverk från Jochum Becks arvingar, påbörjades arbetet med ”Nya huset”. Fortifikationsmurmästaren Georg Mockelten fick i uppdrag att uppföra ett storslaget slott i tre våningar och med två flyglar.

Vill du veta mer om slottet, lär mer här.

Borstakärrs vårmarker

2002 började arbetet med att återställa våtmarkerna som omger Christinehofs slott. 100 år efter att de torrlades återvänder nu sakta de djur och växter som är beroende av vatten och fuktiga livsmiljöer. Området täcker cirka 25 hektar med öppna vattenspeglar, fuktiga och periodvis översvämmade naturbetesmarker, slingrande vattendrag och sanka skogsområden. Områdets karaktär med en mångfald av våtmarkstyper inom ett begränsat område skapar också gränszoner med utrymme för ytterligare artrikedom.

Hallamölla

Ett par kilometer nedströms från Andrarums Alunbruk ligger Hallamölla och Skånes högsta vattenfall. I fem olika forsar faller vattnet totalt 23 meter och utgör ett naturligt vandringshinder för havsöringen som vill uppströms för att leka. På hösten när fisken vandrar utspelar sig här en förtvivlad kamp mot naturens krafter när fisken vill upp för fallen. Vill man se Hallamölla i sin fulla prakt ska man besöka platsen under vårfloden, men se upp för hala stenar och höga stup.

Hallamölla ligger på Högestads & Christinehofs marker, ingår i Verkeåns naturreservat. Kvarnen underhålls av Albo Härads Hembygdsförening. Läs mer om Hallamölla här.

Öradekaren

En knapp kilometer uppströms Verkeåns mynning finns det gamla fiskeverket Öradekaren. Man vet med säkerhet att fiskeverket varit skattebelagt sedan 1600-talet, men det kan vara äldre.

Örakaren är byggda som en damm tvärs över Skepparpsån med åtta öppningar för vattnets framrinnande. Den ena av dessa är konstruerad för fiskens fria uppgång och utan någon fångstanordning. De övriga sju öppningarna äro försedda med ”kassar” för fångst av laxöring”, så beskriver Hans Andersson anläggningen. Hans Andersson bedrev fiske vid Öradekaren sedan 1889 då han övertog det efter sin fader. Fisket bedrevs sedan fram till 1973 av Gunnar Hansson, son till Hans Andersson.

I slutet av 1970-talet gjordes en upprustning av fördämning och rännor. 2009 gjorde Högestad & Christinehof i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne, Havängs Museiförening, Region Skåne och Fortifikationsverket en restaurering av öradekaren.

Projekt

För oss handlar lantbruk, skogsbruk och natur inte om en absolut sanning. Vi tror på att ifrågasätta och ständigt försöka förstå mer. Därför har vi nära samarbeten med forskarvärlden och andra institutioner.

För några år sedan satte vi av fyra till sex meter breda remisser runt åkrarna där vi sådde in solros, honungsört, klöver och andra blommande växter som gynnar pollinerande insekter. När forskare sedan inventerade markerna kunde de konstatera att vissa rödlistade insekter har dykt upp tack vare den ökade diversifieringen.

Läs mer om

Energinätverk

Vi har deltagit i ett nätverk där vi, tillsammans med andra företag, har arbetat för en smartare energianvändning. Det gör att vi kan fokusera mer på funktionella åtgärder samtidigt som vi också sparar på klimatet. Vi ser fram emot att använda de erfarenheter vi fått med oss från nätverket i vårt fortsatta energiarbete. Nätverket har fått stöd från Energimyndigheten, Tillväxtverket och Jordbruksverket.

Våtmarksanläggningar

Under 2016 och 2017 anlades åtta våtmarker runt Högestad och Christinehof. Syftet är att öka den biologiska mångfalden och att gynna grodor så som lövgroda, klockgroda, lökgroda och långbensgroda.

Under 2019 har två våtmarker och ett tvåstegsdike anlagts i Borrie. Den västra våtmarken (dämningsvåtmarken) har anlagts genom byggnation av en vall. Den östra våtmarken (översvämningsvåtmarken) har anlagts genom schaktning. Slänterna är flacka och våtmarkerna smälter väl in i landskapet.

Västra våtmarken har anlagts i en dikesfåra och har en munk som utlopp, vilket förhindrar att fisk etablerar sig i våtmarken. Groddjurs närhet till våtmarken innebär att dessa mycket troligen kommer att kolonisera det nya vattnet. Våtmarken bedöms ha stora värden för biologisk mångfald och i synnerhet för groddjur.

Östra våtmarken har anlagts i Kulleån, och kommer att fungera som en svämyta vid höga flöden. Våtmarken bedöms ha god nytta för näringsreduktion.

På en sträcka om cirka 1.075 meter har ett tvåstegsdike anlagts. På 375 meter av sträckan har tvåstegsdiket anlagts på båda sidor och på resterande del har tvåstegsdiket skapats på södra sidan av diket.

Nytt projekt

Högestad & Christinehof planerar att anlägga ett antal olika våtmarker på ett område sydväst om Baldringe i Ystad kommun. Syftet är att nyanlägga och återskapa våtmarker för att gynna den biologiska mångfalden, för att rena vattnet från näringsämnen och förbättra tillgången på vatten i landskapet. Området idag är åkermark och omfattar ca 107 ha.

”Vi vill värna, vårda
och visa de kultur-
och naturmiljöer som
finns i området.”

Lantbruk

Väder, vind och världsmarknadspriser. På Högestad & Christinehof har vi både naturen och omvärlden att förhålla oss till i den dagliga driften. För att vara mindre sårbara har vi delat upp vårt lantbruk på flera olika grenar. På så sätt kan vi jobba lite smartare och flytta resurser mellan olika verksamheter beroende på årscykeln.

Ny teknik hjälper oss också att jobba mer effektivt. Idag kan vi till exempel mäta och analysera våra jordars näringsinnehåll under tiden vi gödslar så att vi hela tiden får rätt mängd på rätt plats.

Växtodling

Våra åkrar må se ut som de gjort i alla tider, men de är under ständig utveckling. Nya metoder, tekniker och forskningsrön hjälper oss att hela tiden kunna odla på ett sätt som är långsiktigt hållbart och bevarar våra jordar friska och näringsrika.

På senare år har vi till exempel sått in en perenn vetesort, präriegräs, som innebär att vi inte behöver plöja marken så ofta utan kan bevara dess biologiska status.

”I juli månad färgas
åkrarna runt Högestad
gyllengula av den
vajande säden.”

Ekologisk odling

Idag är delar av vår växtodling ekologiskt certifierad, men i all vår odling strävar vi efter att uppnå en så stor biologisk mångfald som möjligt och att nyttja våra naturresurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Helt enkelt för att vi tror att det är den enda vägen för en optimal balans mellan djur, natur och människa.

KRAV-certifierade köttdjur

Varje vår släpps 220 dikor och deras kalvar ut på bete i Fyledalen. Där får de äta gott och samtidigt bidra till att hålla landskapet öppet. När vintern kommer och de återvänder till stallen får de äta av vårt eget ekologiska foder som vi skördat under sommaren.

Precis som odling handlar djurhållning om planering och framförhållning. Med ett genomtänkt avelsarbete har vi på senare år fått fram en besättning med bättre kött och lättare kalvningar.

Äppelodling

På Österlen strax utanför Kivik och Vitaby finner ni Torup. Torups Gård sträcker sig ända ut till havet och uppe på backen med utsikt över Hanöbukten ligger vår äppelodling.

2013 planterade vi våra första 5 hektar äppelträd, de tre efterkommande åren planterade vi ytterligare 5 hektar per år. Idag är vi stolta över vår 20 hektar förtsklassiga och moderna odling.

Med cirka 70 000 träd fördelade på fem sorter, Aroma, Elise, Frida, Ingrid Marie och Rubinola, får vi fram utsökta äpplen som ni finner i dagligvaruhandeln. Vår frukt säljs via Äppelriket som erbjuder er svensk frukt året om.

Våra sorter

Aroma: En svensk stolthet! En korsning av sorterna Ingrid Marie och Filippa. Som namnet antyder har frukten en fantastisk arom. Stora vackra äpplen!

Elise: Är fast och syrlig och har en fantastisk smak! Ursprungligen från Holland och är en korsning mellan Septer och Cox Orange. Bäst av allt är att äta den som den är, men tack vare hög syra går det även utmärkt att använda Elise i matlagning.

Frida: Den är fast, krispig, syrlig och med mycket smak, dessutom osedvanligt vacker.

Ingrid Marie: Ingrid Marie har fått sitt namn efter dottern till K. Madsen, som en gång hittade trädet på Vestfyn i Danmark år 1910. Idag är det en av de mest odlade sorterna i Sverige. Frisk och fin smak med lätt kryddad arom. Ät den som den är eller använd den i sallader, kakor och pajer.

Rubinola: Ett vackert klotrunt äpple med en mycket frisk och lite syrlig god smak. Rubinola har det högsta C-vitaminvärdet bland de kända äppelsorterna.

Äppelmust

I september och oktober när all frukt varsamt handplockas sorteras en del äpplen ut för att bli vår fina must. Äpplena kallpressas sedan när de är väl mogna för att få fram de bästa smakerna.

I vår must har vi en blandning av alla våra sorter. Den består av 100% äpplen, det vill säga helt utan tillsatser.

Musten är frisk och fräsch och passar utmärkt till frukosten såväl som till middagen, den är även en ypperlig törstsläckare. Drycken avnjutes kyld eller rumstempererad. Vår äppelmust är ofiltrerad för att göra den fylligare i smak, glöm inte skaka förpackningen innan servering.

Vill ni sälja vår must i er verksamhet? Kontakta oss på apple@hogesta.se

Fastigheter

Till Högestad & Christinehof hör flera slott, kulturbyggnader, hyresfastigheter och ekonomibyggnader. Ingen fastighet är den andra lik och alla rymmer sin alldeles unika historia. Med ett så gammalt och historiskt viktigt fastighetsbestånd krävs omsorgsfullt och varsamt underhåll och renoveringar.

Vi har även mark med nyttjanderätter och arrenden samt ett litet antal arrendegårdar.

Slotten

Högestad

På 1100-talet byggdes den romanska absidkyrkan och runt denna växte sedan godset och byn fram. Under medeltiden ägdes godset av ärkebiskopen i Lund och senare av olika adelssläkter innan Carl Piper köpte det 1706. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1635. Godset är idag en privatbostad.

Christinehof

Strax intill Andrarums alunbruk lät den framgångsrika företagskvinnan Christina Piper uppföra slottet som stod färdigt 1740. Först efter hennes bortgång fick det namnet Christinehof och idag är det ett av Sveriges bäst bevarade barockslott. Läs mer om Christinehofs slott på www.christinehofsslott.se

Östra Torup

På en höjd nordväst om Kivik med utsikt över Hanöbukten ligger det vitkalkade Östra Torups gods vars huvudbyggnad uppfördes 1750. Godset är idag en privatbostad.

Lyckås

Vid kanten till Fyledalen byggdes 1864 lustslottet Lyckås, då kallat Högestad Lid, som bostad åt sonen till den dåvarande fideikommissarien greve Carl Erik Piper. Slottet är idag en privatbostad.

För dig som hyresgäst

Vid akuta problem med fastigheten på kvällar eller helger kontakta Lövestad Larmcentral på journummer 0417-787 84.

Problem med bin, myror och möss?

Kontakta Anticimex på tel. nr 075-2451000. Uppge att vi har Länsförsäkringar som försäkringsbolag.

Lediga objekt

Vi har inget kösystem till våra bostäder. När en bostad blir hyresledig läggs den upp här. Anmäl dig till vår bevakningstjänst så får du ett e-postmeddelande när vi lagt upp ett nytt hyresledigt objekt här.

Hittade inga inlägg

Tyvärr, inget innehåll kunde finnas som matchade vad du sökte efter

Kontakt

5 + 3 = ?

Verksamhetsansvariga

Skog och Vilt
Christian Holst
Mobil: 0733-40 81 20
E-post: christian@hogesta.se

Jordbruk
Patrik Holmgren
Mobil: 0733-40 81 04
E-post: patrik@hogesta.se

Vilt och Fastighet
Håkan Lindgren
Mobil: 0733-40 81 21
E-post: hakan@hogesta.se

Äpple
Elna Klang
Mobil: 0733-40 81 29
E-post: elna@hogesta.se

VD
Christian Negendanck
Mobil: 0733-40 81 02
E-post: christian.n@hogesta.se

Högestad & Christinehof Förvaltnings AB
Högestavägen 531-19, 271 95 Ystad
Telefon: (+46) 0417-401 00
info@hogesta.se
faktura@hogesta.se

Högestad & Christinehof Fideikommiss AB (samma kontaktuppgifter)

Högestad & Christinehof EKO AB (samma kontaktuppgifter)