Ny strategi skapar mångfald i skogen
Granens avveckling ger utrymme för större mångfald vid föryngring

Skogsbruk är en långsam bransch och när en skog, eller delar av den, avverkas väcker det ofta känslor. Högestad & Christinehof har en målsättning att minska andelen barrskog och öka andelen lövskog - ett mål som tar ungefär en generation att uppnå. Stora granbestånd har tagits ner de senaste åren, dels på grund av skadedjur och stormskador men också som ett led i arbetet att växla över till löv. Högestad Avisa bad skogsförvaltare Christian Holst förklara hur han tänker när en ny skog ska etableras.

– Grunden i föryngringsarbetet ska vara ståndortsanpassning, det vill säga rätt trädslag på rätt mark. Då skapar vi en mer välmående skog som klarar till exempel extrema vädersituationer bättre. Ståndortsanpassning gör också att andelen granskog minskar naturligt, säger Christian.Kunskapsutbyte och publik verksamhet är en viktig del av Christians arbete, här med ett studiebesök från Gammelkroppa Skogsskola i Filipstad. Foto: Petter Gustafson

Omställning till ädellöv kräver ofta ett hägn som står runt 10-15 år för att skydda föryngringen från klövvilt. Hur länge hägnet behövs beror på hur föryngringen tar sig, vilket i sin tur beror av många faktorer. Vädret är en av de viktigaste, torka och frost ger ofta problem.

– Ett hägn bör anpassas till omgivningen, till exempel hur hägnet upplevs utifrån. Det kan också vara av praktiska skäl som att träd kan blåsa ner eller att det finns viltväxlar i närheten. En fri zon på minst ett par meter runt hägnet är att föredra, t ex om det ligger en väg i anslutning till planteringen. Vi passar också på att plantera en del salix i hägnen för att skapa framtida bete till klövviltet och mer blommande träd till insekter.
Hyggen som planteras med pionjärträd, till exempel tall och björk, kan skapa möjligheter till ett mer kontinuerligt skogsbruk i framtiden. Pionjärträden är de som etablerar sig först på en störd yta, 
t ex efter en skogsbrand. De är ljusälskande och trivs inte skugga, därför är det ofta tillräckligt ljust på marken för att så kallade sekundärträd ska kunna etablera sig. Sekundärträd är trädslag som kommer efter pionjärträd i ett successionsförlopp. Exempel på sekundärträd är bok, ek och gran.

– I tallskogarna som vi planterar idag kan vi få en underväxt av bok och ek. När tallen avverkas kan den naturliga föryngringen av sekundärträden bli huvudträdslag i nästa skogsgenerationen. Man kan se exempel på hur det fungerar i Maglehems ora där vi gallrat fram bok och ek under grov tallskog, berättar Christian.
En annan viktig faktor som påverkar arbetet är hänsyn till viltet i skogen berättar Christian:

– Ett exempel är att vi fokuserar våra åtgärder till den mer artfattiga granskogen under yngelperioden. Vi försöker ta hänsyn till fågellivet och inte störa mer än nödvändigt i skogen. Vid en gallring lämnade vi till exempel kvar vindfällda granar som vildsvinssuggor hade byggt bo i till sina kultingar.Christian Holst, skogsförvaltare på Högestad&Christinehof

Läs mer om skogsförvaltningen i Hållbarhetsrapporten, sid 22
>>
Högestad & Christinehof - Meddelanden
        

FSC: DNV-FM/COC-000048

PEFC: 2004-SKM-PEFC-008


 
Högestad & Christinehof Förvaltnings AB   |   Högestavägen 531-19, S-271 97  Ystad   |   Telefon +46 (0)417-401 00   |   Fax +46 (0)417-401 45   |   Skicka e-post