Nya vindar för förnybar energi
Lång process inför beslut om vindbruk inom Högestad & Christinehof

Publicerad: 2012/02/28


Samråd i fält. Foto: Göran Gustafson

Sommaren 2010 inleddes en förstudie för att utvärdera Högestad & Christinehofs potential som producent av grön energi. Möjligheterna kring flera förnybara energi-källor utreddes men vind framstod ganska snabbt som det starkaste alternativet. Ambitionen är nu att komplettera företagets övriga näringsgrenar med vindbruk.
–    Vi tittade på biogas, vindkraft och solenergi. Först och främst måste man ju ta ställning till vilken slags energi man vill ha. Vindkraft och solenergi ger elektricitet medan biogas främst ger drivmedel. Eftersom energiproduktionen är tänkt bli en bärkraftig verksamhetsgren inom företaget var lönsamheten i fokus. Solenergi visade sig snart inte uppfylla lönsamhetskraven och biogas skulle innebära omfattande risker vid produktion, dessutom är flera utvecklingsprojekt inom biogas redan igång i regionen. Till slut återstod vindbruk som vi undersökte lite mer utförligt, säger vd Fredric Piper.
Vind som energikälla har diskuterats länge inom företaget och dess påverkan på både landskapsbilden och närboende är välkänd. Redan under det grundläggande förstudiearbetet gick det därför ut information rörande en eventuell etablering till politiker,  intresseorganisationer och allmänheten.
–    Mottagandet var överraskande positivt och jag hade nog väntat mig mer kritik. Istället har vi upplevt en sund skepsis inför det hela. Vi är väl medvetena om att denna energiform kan upplevas som kontroversiell och vi vill gå försiktigt framåt. Det är många som upplever anläggningarna som störande men genom att ta in synpunkter i ett tidigt skede har vi bättre förutsättningar att gå vidare i processen på ett bra sätt.
–    Vi har identifierat fyra områden på sammanlagt 300 hektar där vi gjort förstudier för vindbruksanläggningar. Vi arbetar tillsammans med företaget HS Kraft AB som utför både förstudier, projektering, byggnation och drift av vindbruksanläggningar. Samarbetet går bra och det är nu långsiktigt formaliserat.
Tanken är att Högestad & Christinehof och HS Kraft AB ska bilda ett gemensamt driftsbolag som sedan ansvarar för energiproduktionen. Den elektricitet som inte används inom Högestad & Christinehof kommer att säljas på elmarknaden.
– Vår tanke är att de som bor i närheten av vindkraftverken ska få en löpande ersättning, oavsett om de upplever att de störs eller ej. Ersättningen är en del av det arrende driftsbolaget betalar för att nyttja marken. Vi vill också öppna upp ett vindkraftverk för andelsägande där de närboende kan bli delaktiga och investera i projektet.
För närvarande diskuteras som mest nio vindkraftverk vilka ska placeras ut på tre olika områden. Avgörande faktorer för antalet vindkraftverk är t ex vindmätningar, påverkan på djur och natur och kommande formella tillståndsansökningar.
–    Har vi tur och allt går som planerat tar det runt två år att få tillstånden beviljade. Det normala är dock att det dyker upp överklaganden och det kan fördröja processen rejält, upp till tio år. För oss är ekonomin, miljöpåverkan och de närboendes reaktioner viktiga faktorer att ta hänsyn till och alla kommer självfallet att tas med i beräkningarna i det vidare arbetet.

Text: Fredrik Fischer, Bild: Göran Gustafsson

Du är välkommen att kontakta oss för att dela med dig om dina tankar kring förnybar energi och vindbruk inom Högestad & Christinehof.
Läs mer här >>

Här kan du läsa mer om företaget HS Kraft >>
Högestad & Christinehof - Meddelanden
        

FSC: DNV-FM/COC-000048

PEFC: 2004-SKM-PEFC-008


 
Högestad & Christinehof Förvaltnings AB   |   Högestavägen 531-19, S-271 97  Ystad   |   Telefon +46 (0)417-401 00   |   Fax +46 (0)417-401 45   |   Skicka e-post