Fyledalens natureservat på ritbordet


Publicerad: 2009/10/20


Johan Niss. Foto: Petter Gustafson

Tiden är mogen för ett sammanhängande naturreservat i Fyledalen. För 30 år sedan utsågs Fyledalen av Nordiska ministerrådet till ett av Nordens 100 mest värdefulla naturområden. Sedan dess har dalen utpekats som både vattenskydds- och Natura 2000-område. Dalen gränsar till flera mindre naturreservat, t ex Benestad backar och Skogshejdan. Johan Niss är biogeovetare och anställd som naturvårdshandläggare hos  Länsstyrelsen i Skåne:

– Just nu arbetar vi gemensamt med Högestad&Christinehof på ett utredningsförslag till Naturvårdsverket. Vi är ute i fält och försöker hitta bra, naturliga gränser som tar hänsyn till både naturvärden och befintliga gränser för t ex Natura 2000. Fyledalen är ett unikt område att arbeta med och listan på skyddsvärda arter och miljöer kan göras lång. Nu hoppas vi dessutom att vi kan få in och skydda andra viktiga miljöer inom reservatet, t ex Kullamölleån och Ljungatorpskärret. Det kan blir ett av Skånes största naturreservat och omfatta uppåt 1000 hektar, säger Johan.

Det finns flera anledningar till att reservatsbildandet blivit aktuellt just nu tror gods-ekolog Charlotte Lindström:

– Naturvårdsverket satsar mycket pengar på nya naturreservat. För markägaren innebär reservatsbildning tydligare spelregler för skötsel och forsatt produktion, även om det är i begränsad utsträckning. Natura 2000 gerett bra övergripande naturskydd men skapar också en del hinder för driften. Skötseln preciseras nämligen inte alltid i bevarandeplaner. I områden som detta finns olika typer av miljöer med unika behov och skötselkrav, som bete eller gallring, säger Charlotte.

När gränserna väl är dragna fortsätter Johan med att upprätta skötselplaner för de olika delarna inom reservatet:
– Det gäller att hitta kärnområden som får mer detaljerade skötselplaner medan viss produktionsskog eller betesmark inte regleras alls. Det är viktigt att hitta en bra balans så att det faktiskt finns ekonomiskt utrymme att följa skötselplanen på lång sikt, säger Johan.

Länsstyrelsen bildar och sköter naturreservaten. Länet anmäler utredningsområden och begär medel för reservatskostnaderna hos Naturvårdsverket. Skötselmedel avsätts sedan regelbundet enligt en fastställd fördelningsnyckel. Det praktiska naturvårdsarbetet läggs ut på entreprenad, oftast till Skogsstyrelsen. Det blir också allt vanligare att markägaren går in som naturvårdsentreprenör, en utveckling som Naturvårdsverket uppmuntrar.

– Ett bra sätt att ta vara på markägarnas engagemang och det ger en extra inkomst. Naturvårdsarbete på egen mark känns som en naturlig del av vår verksamhet, säger Charlotte Lindström.

Arbetet med Fyledalens naturreservat har precis börjat. Nu väntar utredning, inventering, förhandling och dokumentation:

– Det tar nog två år innan reservatet är helt klart. Det är många bitar som ska falla på plats. I Fyledalen är bara en markägare
inblandad, som dessutom är positiv till reservatbildandet. Det gör jobbet mycket lättare avslutar Johan och plockar upp sin GPS för att fortsätta utforska den framtida reservatsgränsen längs Stenby backe.

Fyledalen är en vacker dalgång med bokskogsklädda sluttningar och betade fuktängar kring Fyleån i dalens botten. Dalen är en ca 50 meter djup dalgång, som fick sitt utseende under senaste istidens slutskede för ca 15 000 år sedan.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida >


Högestad & Christinehof - Meddelanden
        

FSC: DNV-FM/COC-000048

PEFC: 2004-SKM-PEFC-008


 
Högestad & Christinehof Förvaltnings AB   |   Högestavägen 531-19, S-271 97  Ystad   |   Telefon +46 (0)417-401 00   |   Fax +46 (0)417-401 45   |   Skicka e-post