Våtmarksprojekt i Fyledalen


Publicerad: 2009/04/20


Foto: Petter Gustafson

Ännu ett omfattande våtmarksprojekt ligger nu för slutgiltigt beslut hos Länsstyrelsen i Skåne. Det är Fyleån ursprungliga sträckning genom i Fyledalens norra delar som förhoppningsvis ska kunna återställas. Efter omfattande utdikningar de senaste 150 åren leds vattnet i dag i raka diken i mitten av dalgången.

Projektet omfattar hela 3 800 meter av Fyleån och är ett samarbete mellan flera markägare, södra delen ligger inom Högestad & Christinehof medan norra delen ägs av Tomas Stang på Röddingeberg.


Syftet med projektet är att ge ån ett meandrande lopp och att den varje år ska kunna svämma över sina breddar. På så sätt vill markägarna återskapa miljöer som kan gynna Fyledalens ekosystem, både på land och i vattnet. Samtidigt kan delar av området göras mer tillgängliga och underlätta för friluftslivslivet i dalen. En annan viktig målsättning är att områdets hävd ska fortsätta så att det vackra, öppna landskapet bibehålls. Hela området utnyttjas idag som betesmark.


Under 1800-talets mitt påbörjades utdikningen av Fyleån och Fyledalen. Utdikningarna gjordes dels för att skapa odlingsbar mark men också för att bygga en järnväg. I samband med detta anlades ett dränerade dike längs själva banvallen. Den senaste utdikningen genomfördes på 1930-talet. De små tillflödena är idag kulverterade eller uträtade och sänkta.

Fyleån är ett av källflödena till Nybroån. I sluttningarna finns det flera källsprång där små bäckar rinner upp ur marken och senare mynnar ut diket. Dalbotten är torr på vissa ställen men det finns också rester av gamla kärr. Delar av området ligger inom Fyledalens Natura 2000-område. Ån är klassad som nationellt värdefullt vatten för fisk med arter som tjockskalig målarmussla och en betydande stam av havsvandrande öring. Ån är också klassad som nationellt särskilt värdefull för kulturvärdena och regionalt som särskilt värdefullt vatten utifrån naturvärdena.

Arter som är karakteristiska för området är, förutom havsvandrande öring, stensimpa, kungsörn, kronhjort och lövgroda. Förutom dessa har 12 olika fladdermusarter registrerats i området, bland annat den rödlistade barbastellen. Det gör Fyledalen till en av de mest artrika lokalerna för fladdermöss i Sverige.


Projektet beräknas pågå under fyra år. Under första året, som det aktuella ansökan gäller, genomförs undersökningar, inventeringar, planering och detaljprojektering. Under år två sker eventuella tillståndsansökningar hos berörda myndigheter samt upphandling av de planerade arbetena. År tre genomförs de konkreta åtgärderna. Det fjärde året ägnas åt uppföljande inventeringar och slutrapportering.


Första fasen delfinansieras av Högestad & Christinehof samt Nybroå kommittén medan

huvuddelen av kostnaderna förhoppningsvis ska beviljas stöd från statens havsmiljömedel.Skånska rekogonceringskartan från 1819–1820 visar hur området såg ut tidigare.

Högestad & Christinehof - Meddelanden
        

FSC: DNV-FM/COC-000048

PEFC: 2004-SKM-PEFC-008


 
Högestad & Christinehof Förvaltnings AB   |   Högestavägen 531-19, S-271 97  Ystad   |   Telefon +46 (0)417-401 00   |   Fax +46 (0)417-401 45   |   Skicka e-post