Ett modernt och hållbart jordbruk med gröna visioner

Företaget förvaltar över 6 000 hektar jordbruksmark som är koncentrerad runt Högestad. 2 000 hektar brukas i egen regi, resterande av arrendatorer. Under de senaste åren har mjölkproduktionen avvecklats, samtidigt har en ekologisk köttproduktion byggts upp.

Odlingslandskapet bär spår efter århundraden av brukande. För att öka de kulturhistoriska värdena och den biologiska mångfalden i jordbruksmarkerna återskapas kulturmiljöer som alléer och åkerholmar. Företaget strävar även efter att utöka antalet vattenspeglar och våtmarker. Skåne är en region där omfattande utdikning lett till brist på naturliga vattenmiljöer. Detta arbete innebär konkret att vi nyskapar våtmarker, märgelgravar restaureras och dräneringar friläggs så att annars instängt vatten kan rinna i naturliga bäckar. Arbetet är viktigt både för den biologiska mångfalden och för vattnets kvalitet.

Gröna målsättningar

• Lämna obesprutade kantzoner för att gynna insekts- och fågelliv.
• Gynna den biologiska mångfalden i jordbruksland-skapet genom att bevara och återskapa naturbetesmarker och småbiotoper såsom alléer, åkerholmar och vattenhål i gamla märgelgravar.
• Successivt minska användningen av fungicider, herbicider, insekticider och pröva alternativa metoder.


Verksamhetsansvarig

Christian Negendanck

Foto: Petter Gustafson
Högestad & Christinehof - Meddelanden
        

FSC: DNV-FM/COC-000048

PEFC: 2004-SKM-PEFC-008


 
Högestad & Christinehof Förvaltnings AB   |   Högestavägen 531-19, S-271 97  Ystad   |   Telefon +46 (0)417-401 00   |   Fax +46 (0)417-401 45   |   Skicka e-post