Rakryggad ek och spirande bokskog

Den produktiva skogsmarken inom företaget utgör 7137 hektar, varav 5960 på Christinehofs marker. Runt Christinehof består 60 procent av skogen av barrträd medan Högestads virkesförråd till 62 procent består av lövskog. Lövskogen utgörs mestadels av bok och ek. Det har dock visat sig att barrskogen är känsligare än lövskogen för luftföroreningar och annan miljöverkan. Det gör den ekonomiskt osäker inför framtiden. Barrskogen är dessutom en fattig livsmiljö r andra arter. Dessa faktorer har bidragit till att vi strävar efter att ändra trädsammansättningen.

Det framtida skogslandskapet ska domineras av lö
vträd i sammanhängande bestånd, avbrutna av öppna betesmarker och våtmarker. Fortfarande kommer barrträd i form av tall, lärk och gran att finnas på mplig mark.

Skogsarbetet bedrivs enligt en grön skogsbruksplan. Innan denna upprättades inventerades markerna noggrant avseende exempelvis svampar, insekter och bergarter för att den nya skogsbruksplanen skulle bygga på vetenskaplig kunskap och helhetssyn.


Forest Stewardship Council® (FSC) och Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes ™ (PEFC)

Skogsbruket bedrivs enligt reglerna i skogsstandarderna FSC och PEFC, under Sydveds paraply med licensnummer FSC-C015573. Certifieringar är dock inget mål i sig själv, utan bara dokument som visar att verksamheten är på rätt väg. De fungerar även som ett sätt att lyfta fram för andra att det går att driva ett ekonomiskt uthålligt skogsbruk med långtgående miljöåtaganden.Gröna målsättningar

Med nyckelbiotoper och reservat som knutpunkter skapa ett sammanhängande system i landskapet för att möjliggöra bevarande och spridning av olika organismer.
Stärka de naturvårdsmässiga värdena, exempelvis i form av död ved och evighetsträd, på hela den produktiva skogsmarken.
Använda fler inhemska trädslag och undvika användningen av exotiska trädslag, då ännu lite är känt om deras effekter på flora och fauna.
ta kappor med skog i anslutning till naturreservat och värdefulla biotoper skötas med större hänsyn.
r så är möjligt, återföra växtnäringsämnen, i form av till exempel vedaska, till skogsmarken.
Vid avverkning ta ökad hänsyn till riskerna för kväveurlakning i omkringliggande vattendrag.

Verksamhetsansvarig

Christian Holst
Foto: Petter Gustafson
Högestad & Christinehof - Meddelanden
        

FSC: DNV-FM/COC-000048

PEFC: 2004-SKM-PEFC-008


 
Högestad & Christinehof Förvaltnings AB   |   Högestavägen 531-19, S-271 97  Ystad   |   Telefon +46 (0)417-401 00   |   Fax +46 (0)417-401 45   |   Skicka e-post