Vården av vårt natur- och kulturarv

Fideikommissets marker har mycket stora natur- och kulturvärden. Idag skyddas 2236 hektar mark på elva platser under Natura 2000, av dessa är fyra områden på totalt 1298 hektar naturreservat. Störst är de som sträcker sig genom Verkeåns och Fyleåns dalgångar. Dessa marker räknas som några av landets mest intressanta naturområden.

Fideikommisset strävar efter att bevara alla natur- och kulturvärden som redan finns och samtidigt förändra markerna så att de kan hysa en ännu större mångfald av arter. Detta arbete innebär restaurering och nyskapande av livsmiljöer. För att öka de biologiska värdena ytterligare skapas stråk och korridorer som binder samman biotoperna. I detta nätverk ingår bland annat våtmarker, alléer, alkärr, brynkanter, buskage, lähäckar, åkerholmar,
märgelgravar och rinnande vatten.

De naturresurser som finns inom företaget i form av jord, skog och vatten är en förutsättning för verksamheten. Att vårda dessa resurser är att leva upp till det långsiktiga ansvar som driften av verksamheten innebär. En av vår tids viktigaste uppgifterna är att försöka återskapa den ekologiska balans som rubbats av människan. En förutsättning för att detta ska lyckas är att miljöarbetet genomsyrar verksamhetens samtliga delar och präglas av en helhetssyn. Därför har vi formulerat ett miljö-, natur- och kulturvårdsprogram med en miljöpolicy, där miljötänkandet och de långsiktiga målsättningarna för de olika verksamheterna inom företaget ingår.

Företaget vill skapa en hållbar utveckling som ekologiskt, ekonomiskt och socialt säkrar dagens och framtidens verksamhet. En strävan efter ständig förbättring skall prägla miljö-, natur- och kulturvårdsarbetet. Då vi inte ensamt kan råda över alla faktorer som berör verksamhen krävs en öppen dialog med utomstående aktörer.Vårt miljö-, natur- och kulturvårdsprogram samt miljöpolicy hittar du i sin helhet i Arkivet.

Följande grundläggande principer gäller för verksamheten:

• Miljö-, natur- och kulturvård ska ingå som en naturlig och prioriterad del i all verksamhet.
• Fideikommissets resurser ska förvaltas så att kommande generationer har lika stora möjligheter som dagens att fylla sina behov.

• När verksamheten står inför beslut där det finns osäkerhet om följderna för miljön ska försiktighets-principen råda. Denna innebär att fideikommisset ska välja den åtgärd som är säkrast ur miljösynpunkt, alternativt helt avstå från åtgärd med osäkra konsekvenser.

• Resursförbrukning, som alltid medför olika grad av oönskad miljöpåverkan, ska minimeras. Förnyelsebara resurser ska i första hand väljas. Material och hopsatta produkter skall återanvändas, material återvinnas eller på annat sätt tas om hand utan att naturen och dess kretslopp skadas.

• En produkt eller process ska så snart det är möjligt ersättas med en mindre miljöfarligmotsvarighet (substitutionsprincipen).


Foto: Petter Gustafson
Högestad & Christinehof - Meddelanden
Lediga hyresbostäder
2017/05/19
Just nu har vi flera lediga hyresobjekt. All intresseanmälan sker via vår hemsida. Här hittar du lediga objekt.

Felanmälan fastigheter

2017/05/23
All felanmälan görs via: 0417-401 00.
 
Högestad & Christinehof Förvaltnings AB   |   Högestavägen 531-19, S-271 97  Ystad   |   Telefon +46 (0)417-401 00   |   Fax +46 (0)417-401 45   |   Skicka e-post