Från slott till koja

Ett landskap består även av dess hus och människor. Företaget förvaltar omkring 500 byggnader, varav fem arrendegårdar. Ett stort antal fastigheter hyrs ut till fritids- och permanentboende. Flertalet av byggnaderna är uppförda under 1800-tal och tidigt 1900-tal, vilket gör dem till viktiga kulturhistoriskta inslag i landskapet.

Till de mer värdefulla byggnadsmiljöerna hör Christinehofs slott, Högestad, Lyckås och Torup samt bebyggelsen kring Hallamölla och Andrarums alunverk.

Gröna målsättningar


Hitta användningsområden för alla byggnader för att möjliggöra underhåll och bevarande.
Att prioritera uthyrning till hyresgäster som önskar bo permanent.
Att välja material och metoder så att de överensstämmer med byggnadens ursprung och karaktär och att de bidrar till ett så miljönligt och hållbart bruk av resurserna som möjligt.
Genom information och skapande av goda exempel sprida kunskap om hur man bäst tillvaratar byggnadens kulturhistoriska värden och om hur man använder beprövade och nyare miljönliga material och metoder.
Genom aktiva insatser, information och rådgivning förbättra avloppshanteringen och minska energi- och vattenförbrukningen.

Verksamhetsansvarig


Vakant
Foto: Petter Gustafson
Högestad & Christinehof - Meddelanden
        

FSC: DNV-FM/COC-000048

PEFC: 2004-SKM-PEFC-008


 
Högestad & Christinehof Förvaltnings AB   |   Högestavägen 531-19, S-271 97  Ystad   |   Telefon +46 (0)417-401 00   |   Fax +46 (0)417-401 45   |   Skicka e-post