Målarmusslans nya hemmaplan
50 miljoner till nya livsmiljöer för starkt hotad mussla

Publicerad: 2012/02/28


Ivan Olsson. Foto: Göran Gustafson

I Fyleån startar nu, med stöd bland annat från EU, ett projekt för att återinföra den sedan en tid försvunna tjockskaliga målarmusslan. Vi talade med projektledaren Ivan Olsson.
–    För mig är målarmusslan en mycket god symbol för behovet av artrikedom i våra våtmarker. Den är också en mycket god pedagog på så vis att vi kan lära oss mycket genom att studera den. Och så är den förstås en utmärkt finansiär genom att vi fått medel från EU, 4,9 miljoner euro närmare bestämt, för ett projekt som hade varit omöjligt att driva annars, säger Ivan Olsson på Länsstyrelsen i Skåne.
Målarmusslan är ganska kräsen vad gäller livsmiljön. Finns den i ett vattendrag kan man vara säker på att vattnet har god kvalitet och dessutom om att en rad andra djur och växter också har möjlighet att leva där. Med andra ord kan man kalla målarmusslan en symbol- eller nyckelart.
Projektets kanske viktigaste syfte är inte att rädda just målarmusslans livsbetingelser utan livsmiljön i Fyleån i stort.
Ett tecken på att projekt av det här slaget är mycket viktiga är att målarmusslan, som tidigare varit en mycket frekvent förekommande art på kontinenten, nu är den mest hotade europeiska sötvattenmusslan.
–    Förr i tiden användes den som jordförbättringsmedel i jordbruket. Ett mått på dess vanlighet är att den på engelska heter common river muscle.
Utslagningen av målarmusslan har skett under lång tid, men hur länge den varit frånvarande i Fyleåns fauna vill Ivan Olsson inte spekulera i.
–    Det är omöjligt att säga. Vi har hittat skalfragment som visar att arten funnits i Fyleån tidigare, men det går inte att säga när den försvann härifrån.
Han understryker dock på nytt att musslans återinförande i Fyleån i sig inte är slutmålet utan att projektet syftar till att höja vattenkvaliteten i vattendraget och att sprida information om vad vi alla gemensamt kan göra för att bibehålla en hög vattenkvalitet, inte bara i Fyleån utan även i andra vattendrag.
Förutom återinförandet av målarmusslan kommer man även att genomföra en så kallad återmeandring av Fyleån.
–    Det innebär att man återskapar den slingrigare sträckning ån hade före utdikningen. Det som i dag är 5 kilometer å kommer efter återmeandringen att vara 700 meter längre, säger Ulrica Swärd, gods-
ekolog på Högesta och Christinehof.
Återmeandringen, som kommer att pågå mellan 2013 och 2015, utgör en väsentlig del i återställningen av den biologiska mångfalden i ån. Förutsättningar som inte funnits där sedan 1800-talets uträtning och utdikning av vattendraget kommer att återskapas, vilket om allt går vägen kommer att innebära en artrikare och sundare biologisk miljö.
 
Det femåriga LIFE-projektet startar 2012 och hälften finansieras via EU-kommisionen, 25 procent av Naturvårdsverket och en fjärdedel av Länsstyrelserna samt Karlstads universitet. Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelserna i Skåne, Jönköping, Blekinge, Östergötland, Sörmland och Karlstads universitet. För alla regionerna ska nära fem miljoner euro delas ut, av dem går 70 procent till Skåne och i första hand Fyleån och Kävlingeån.

Högestad & Christinehof - Meddelanden
        

FSC: DNV-FM/COC-000048

PEFC: 2004-SKM-PEFC-008


 
Högestad & Christinehof Förvaltnings AB   |   Högestavägen 531-19, S-271 97  Ystad   |   Telefon +46 (0)417-401 00   |   Fax +46 (0)417-401 45   |   Skicka e-post