Ett modernt och hållbart jordbruk med gröna visioner

Företaget förvaltar över 6 000 hektar jordbruksmark som är koncentrerad runt Högestad. 2 000 hektar brukas i egen regi, resterande av arrendatorer. Under de senaste åren har mjölkproduktionen avvecklats, samtidigt har en ekologisk köttproduktion byggts upp.

Odlingslandskapet bär spår efter århundraden av brukande. För att öka de kulturhistoriska värdena och den biologiska mångfalden i jordbruksmarkerna återskapas kulturmiljöer som alléer och åkerholmar. Företaget strävar även efter att utöka antalet vattenspeglar och våtmarker. Skåne är en region där omfattande utdikning lett till brist på naturliga vattenmiljöer. Detta arbete innebär konkret att vi nyskapar våtmarker, märgelgravar restaureras och dräneringar friläggs så att annars instängt vatten kan rinna i naturliga bäckar. Arbetet är viktigt både för den biologiska mångfalden och för vattnets kvalitet.

Gröna målsättningar

• Bereda väg för en omläggning till ekologisk odling
• Lämna obesprutade kantzoner för att gynna insekts- och fågelliv.
• Gynna den biologiska mångfalden i jordbruksland-skapet genom att bevara och återskapa naturbetesmarker och småbiotoper såsom alléer, åkerholmar och vattenhål i gamla märgelgravar.
• Successivt minska användningen av fungicider, herbicider, insekticider och pröva alternativa metoder.
• Sträva efter att rikta våra produkter mot en lokal och regional marknad.


Verksamhetsansvarig

Christian Negendanck

Foto: Petter Gustafson
Högestad & Christinehof - Meddelanden
Lediga hyresbostäder
2017/01/19
Just nu har vi flera lediga hyresobjekt. All intresseanmälan sker via vår hemsida. Här hittar du lediga objekt.

Samråd Högestad & Christinehof Förvaltnings AB 22 mars
2016/03/11
I enlighet med FSC:s standard för samråd med intressenter som kan påverkas av större skogsbruksåtgärder arrangerar skogsförvaltningen den 22 mars samrådsmöte kring årets planerade slutavverkningar. Vi börjar klockan 17.00 på Christinehofsgården. Meddela gärna om Du vill delta senast den 18 mars, vi bjuder på fika. Anmäl dig genom att ringa 0417-40100 eller via e-post: info@hogesta.se

Felanmälan fastigheter
2015/10/30
All felanmälan görs via: 0417-401 00.
 
Högestad & Christinehof Förvaltnings AB   |   Högestavägen 531-19, S-271 97  Ystad   |   Telefon +46 (0)417-401 00   |   Fax +46 (0)417-401 45   |   Skicka e-post